ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ

ОТДЕЛ “ЕСГРАОН”:

 • Семейни регистри
 • Актове по гражданско състояние (АГС)
 • Лични регистрационни картони (ЛРК)
 • Картотеки А2, А3, А4, А5 формати

ОТДЕЛ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”:

 • Формуляри
 • Декларации
 • Квитанции
 • Молби
 • Документи: А3 до А6; B4(JIS) до B6(JIS)

ОТДЕЛ “ТСУ”:

 • Разрешителни за строеж
 • Скици, планове, чертежи
 • Молби, Удостоверения

ОТДЕЛ “ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ”:

 • Месечни отчети
 • Тримесечни отчети
 • Годишни финансови отчети
 • Отчети
 • Документи: А3 до А6

ДЪРЖАВЕН АРХИВ:

 • Протоколни книги
 • Общинска история след 1878 година
 • Документи на Областните и Общински администрации

ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА:

 • Счетоводна документация
 • Общ архив (производство, ремонт, поддръжка, транспорт и др.)
 • Електронно управление на създадения архив

СОФТУЕРНО ОСИГУРЯВАНЕ:

 • ПП “СРЕГ” е синхронизиран и съвместим с MS Windows 7/8, XP и СБУД, SQL server, както и с всички софтуерни компоненти, използвани от Областни и Общински администрации.
 • Изборно търсене по предварително зададени филтри (параметри) в база данни.
 • ПП “СРЕГ” съответства на изискванията и стандартите за електронно управление (online управление) при предоставяне на публични услуги на гражданите.
 • Въвеждане на показателите, по които се търси, се определят от клиента.
 • Сървърът, предоставен от “ЦИФРОАКТ” ЕООД позволява на клиента неограничен брой потребители едновременно работещи с базата данни.

Цифровизация на административни документи

За контакт:

Николай Буров - Управител

 • Адрес: гр. Плевен 5800, Ул. "Хаджи Димитър" №77 Вх.Б Ет.2 Ап.6
 • Тел.: 0882 17 21 21
 • e-mail: cifroakt@gmail.com